GDPR

Osobní údaje (dále jen „Údaje“) subjektu údajů (dále jen „Subjekt“) jsou zpracovávány správcem Promens Zlín a.s., IČ 253 25 442 (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Údaje jsou zpracovávány dle zásad uvedených v čl. 5/1 GDPR, tedy zejména zákonným způsobem, korektně, transparentně, účelně, přesně, v minimálním rozsahu, po nezbytně nutnou dobu a jsou zabezpečeny proti zcizení, ztrátě a nezákonným zásahům.

Správce zpracovává zejména tyto Údaje o Subjektech: jméno, příjmení, název, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, bydliště, sídlo, místo podnikání, místo provozovny, kontaktní údaje včetně telefonu, e-mailu a ID DS, platební údaje včetně čísla bankovního účtu.

Je-li Subjekt zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání Správce zpracovává také údaje o pohlaví a zdravotním stavu Subjektu.

Prohlíží-li si Subjekt internetové stránky Správce, zpracovává Správce také údaje o IP adrese a datové soubory tzv. cookies.

V případě, že se Subjekt nachází v provozovně Správce, zpracovává Správce také jeho audiovizuální záznam.

V případě, že Subjekt užívá motorové vozidlo Správce, zpracovává Správce také údaje o poloze Subjektu ve vozidle.

Údaje jsou zpracovávány pro plnění smluvní či zákonné povinnosti Správce či se souhlasem Subjektu či je zpracování Údajů pro Správcenezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce.

Je-li Subjekt zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání u Správce, mohou být Údaje Správcem zpracovány zejména za účelem sjednání a plnění pracovní smlouvy. Je-li Subjekt partnerem či potenciálním partnerem Správce, mohou být Údaje zpracovány za účelem sjednání a plnění partnerské smlouvy. Osobní údaje tak mohou být Správcem zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností Správce např. v oblasti zaměstnanosti, BOZP, PO, životního prostředí, daňové, účetní, dotační apod.

Správce Údaje zpracovává po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu jednání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy a podobu nezbytné archivace plynoucí z právních předpisů.

K Údajům mají u Správce přístup pouze osoby, pro které je přístup nezbytný vzhledem k výkonu jejich činnosti pro Správce, a to jak vlastní zaměstnanci (např. personální, účetní, IT oddělení), tak i spolupracující osoby (např. daňový, právní poradci).

Údaje jsou u Správce zabezpečeny proti zneužití, ztrátě, zcizení apod. Listiny či pevné nosiče jsou uloženy v uzamykatelných místech k tomu určených. Údaje uchovávané elektronickou formou jsou uloženy na nosičích či serverech opatřených silným heslem, jež je pravidelně měněno.

Subjekt má u Správce ve vztahu k jeho Údajům právo na přístup, opravu, omezení, přenesení, vznesení námitky, podání stížnosti (u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a výmaz, a to pokud jsou pro to splněny zákonné důvody a zároveň by výkonem tohoto práva Správce neporušil žádnou svoji právní povinnost. Subjekt má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů udělený Správci. Subjekt může svá práva uplatnit u Správce osobně, či na e-mailu: osobniudaje@promenszlin.com.

Jak se u nás pracuje?

Jak se pracuje v Promensu?

➔ Máte hlavu otevřenou?
➔ Máte chuť na sobě pracovat?
➔ Proč pracujeme pro nejlepší?

Chci vědět víc!

x